Privacy We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens!

Gebruik van persoonsgegevens

Ter Harmsel acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens verwerken en beveiligen we daarom. Ook gaan wij er zorgvuldig mee om en houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 • Gegevens kunnen worden verzameld tijdens het verlenen van onze diensten. Jouw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld.
 • De doeleinden voor het verzamelen en verwerken zijn de volgende:
  • Gebruik van ons contactformulier op deze website.
  • Gebruik in het kader van de te verlenen producten en/of diensten.
  • Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van de producten en diensten.
  • Het leveren van fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden.
  • Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt/cliënt in de praktijk (legitimatieplicht).
  • Om jou of je huisarts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na jouw toestemming).
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Opstellen en uitvoeren van het voor jou op maat gemaakte behandelplan.
  • Jou te bellen indien nodig, bijvoorbeeld voor afspraak maken of verzetten.
  • Wij verwerken persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is zoals bijvoorbeeld met gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een toestemmingsverklaring. De verleende toestemming kan evenals de verstrekking worden ingetrokken. Op het moment van intrekking van jouw toestemming zijn wij wettelijk verplicht de dienstverlening te staken.

Verwerking van de gegevens

Algemene persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Je hebt toestemming verleend door het invullen van jouw gegevens.
 • De verwerking is noodzakelijk voor verlening van de dienstverlening.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Je hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met je communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we informatie delen en met wie jij contact op kunt nemen indien jij je zorgen maakt.
 • De verwerking van gegevens geschiedt door de medewerkers van Ter Harmsel.

Type persoonsgegevens

Ter Harmsel verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Polisnummer zorgverzekering
 • Evt. aanvullende verzekering en legitimatiegegevens
 • Gegevens van belang voor de behandeling fysiotherapie

Informatiebeveiliging

Ter Harmsel heeft meerdere maatregelen genomen om zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens te garanderen.

 • Medewerkers beloven geheimhouding omtrent jouw persoonsgegevens en hebben daarnaast een verplichting in de arbeidsovereenkomst om correct met persoonsgegevens en datalekken om te gaan.
 • Alleen medewerkers voor wie de inzage in de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot de gegevensbestanden. Deze bestanden zijn voorzien van een adequaat wachtwoord.
 • Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is, doch minimaal gedurende de wettelijke bewaarplicht.
 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen de gegevens direct worden vernietigd of worden teruggegeven. Dit gaat volgens jouw keuze en op jouw kosten.
 • Mocht er ondanks alle genomen maatregelen toch een datalek ontstaan waarbij jouw persoonsgegevens verloren raken, dan brengen wij jou onverwijld hiervan op de hoogte.

Cookies

Ter Harmsel gebruikt geen cookies om jouw internetgedrag te herleiden. Wij slaan jouw browsergedrag niet op. Wij verkopen je gegevens dan ook niet aan derden.

Bewaren persoonsgegevens

Ter Harmsel zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen 15 jaar. Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd.

Delen met anderen

Ter Harmsel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als wij met je afspreken.

Rechten voor de gebruiker

Je hebt als gebruiker recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Een gebruiker kan daarnaast verzoeken om verwijdering, correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Voorts heb je als gebruiker recht op dataportabiliteit en het recht om in verzet te gaan als jij niet langer wenst dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 • Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.
 • Ter Harmsel doet haar uiterste best om dit reglement naar behoren uit te oefenen. Indien jij toch vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kun je een klacht indienen bij Ter Harmsel.
 • De privacy officer of de Functionaris Persoonsgegevens bij Ter Harmsel is Mevrouw G. Stegeman. Je kunt daarnaast een beroep doen op de Autoriteit Persoonsgegevens indien zich een geschil over het uitoefenen van bovenstaande rechten voordoet.
   Hoe kunnen we jou vrij laten bewegen?
   Bel ons: 0522 - 29 19 50
   App ons: 0522 - 29 19 50
   Mail ons: info@fysioterharmsel.nl
   Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
   7951 DT Staphorst
   (Medisch Centrum Staphorst)
   Volg ons:
   Openingstijden
   Maandag: 07:30 - 21:00
   Dinsdag: 07:30 - 21:00
   Woensdag: 07:30 - 21:00
   Donderdag: 07:30 - 21:00
   Vrijdag: 07:30 - 17:30
   Zaterdag: 08:00 - 12:00

   Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

   Aangesloten bij:
   Onze partners:
   Sportverenigingen waarmee we samenwerken:
   Collega's gezocht

   Ben jij de collega die we zoeken?