Algemene voorwaarden Vergeet niet de kleine lettertjes te lezen!

 • Je aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen en te ondertekenen.
 • Je lidmaatschap vangt aan op de daarvoor afgesproken datum met de deelnemer.
 • Je bent als lid bekend met het feit dat jij je lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de 1e of 15e van de maand, welke in de overeenkomst staat vermeld op ‘ingangsdatum overeenkomst’.
 • Het inschrijfformulier lever je minimaal een week voor aanvang van de training in bij de administratie van de praktijk of via de mail info@fysioterharmsel.nl.
 • Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • De kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar.
 • Alle bedragen worden aan het eind van de maand geïncasseerd en zijn verschuldigd en opeisbaar door Ter Harmsel.
 • Betalingen geschieden door middel van automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap, op vier-wekelijkse basis, of desgewenst voor de gehele contractduur. Voor betaling via factuur hanteren wij een toeslag van €5,-.
 • Indien je de verschuldigde bedragen niet binnen 31 kalenderdagen betaalt, word je als deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien je als deelnemer na nogmaals een periode van 31 dagen nog steeds in gebreke bent gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van jou als deelnemer.
 • Vanaf de datum dat je als lid in verzuim bent, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid te worden voldaan. Als lid kun je geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ter Harmsel tot het moment dat aan de vervallen schuld is voldaan.
 • Contributie wordt nooit gerestitueerd.
 • In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ter Harmsel het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Een bewijs van een medicus is hierbij een eis. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij Ter Harmsel. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd.
 • Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. Jij beëindigt jouw abonnement. Bij terugkeer zal er een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten van 55,- euro.
 • De betalingsplicht van jou als lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 • Ter Harmsel is bevoegd om de abonnementsprijs aan te passen.
 • Alle prijzen zijn incl. BTW. Ter Harmsel is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 • Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail info@fysioterharmsel.nl doorgegeven worden.
 • Overige afmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail info@fysioterharmsel.nl doorgegeven worden, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les.
 • Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk na afmelding, in overleg met jouw trainer en op basis van beschikbaarheid in dezelfde week. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.
 • Het missen van lessen om welke reden dan ook zijn volledig voor rekening van de deelnemer.
 • Beëindiging van het lidmaatschap dien je schriftelijk en ondertekend te doen middels een uitschrijfformulier (op te vragen bij de praktijk). Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per mail worden door Ter Harmsel niet geaccepteerd.
 • Je hebt bij een abonnement een opzegtermijn van 1 betalende maand voor het verstrijken van de contractperiode. De opzegging moet voor de 1e van de maand bij ons binnen te zijn.
 • Het abonnement ga je aan voor onbepaalde tijd en start op de ingangsdatum.
 • Ter Harmsel behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten aan te passen.
 • Ter Harmsel behoudt zich het recht voor om openings-, sluitings- en lestijden en lidmaatschapsgelden te wijzigen zonder dat hieraan door jou als lid enig recht kan worden ontleend. Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
 • Op officiële en erkende feestdagen is Ter Harmsel gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en of het aanbod aan te passen. De gemiste lessen op feestdagen kunnen niet ingehaald worden. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.
 • Gedurende de maanden juli en augustus is een zomerrooster van kracht.
 • Het gebruik maken van de faciliteiten en het volgen van de groepslessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • Ter Harmsel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van de deelnemer.
 • Ter Harmsel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel van de deelnemer van welke aard dan ook.
 • Schade, toegebracht door jou aan de inventaris c.q. het gebouw van Ter Harmsel is verhaalbaar op jou, op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
 • Jij bent je ervan bewust dat sporten een risico op blessures met zich meebrengt. Dit risico is voor de deelnemer zelf.
 • Ter Harmsel is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Ter Harmsel zal jou als lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
 • Indien je als lid een voor jou nadelige wijziging niet wenst te accepteren, dan kun je het lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ter Harmsel te zijn ontvangen.
 • De Algemene Voorwaarden van Ter Harmsel staan op de website en zijn bij het secretariaat op te vragen.
 • Als deelnemer word je geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen.
 • De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens.
 • Op deze voorwaarden is aansluitend Nederlands recht van toepassing.
 • In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van Ter Harmsel.
 • Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden, de algemene voorwaarden en huisregels van Ter Harmsel te accepteren.

Ontbinding lidmaatschap

Ter Harmsel mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

 • Als het lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Als het lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of storneert.
 • In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van jou als lid.
 • Indien jij als lid de huisregels niet naleeft, dan wel als jou de toegang is geweigerd of ontzegd.
 • Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle van de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.
Hoe kunnen we jou vrij laten bewegen?
Bel ons: 0522 - 29 19 50
App ons: 0522 - 29 19 50
Mail ons: info@fysioterharmsel.nl
Bezoek ons: J.C. van Andelweg 2
7951 DT Staphorst
(Medisch Centrum Staphorst)
Volg ons:
Openingstijden
Maandag: 07:30 - 21:00
Dinsdag: 07:30 - 21:00
Woensdag: 07:30 - 21:00
Donderdag: 07:30 - 21:00
Vrijdag: 07:30 - 17:30
Zaterdag: 08:00 - 12:00

Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Aangesloten bij:
Onze partners:
Sportverenigingen waarmee we samenwerken:
Collega's gezocht

Ben jij de collega die we zoeken?