Reglementen

Wanneer u bij ons in behandeling bent heeft u niet alleen te maken met de therapeut die u behandelt, maar is er ook interactie met andere zorgverleners en andere cliënten die in de praktijk aanwezig zijn. Dan is het handig dat er regels en afspraken zijn waar een ieder zich aan heeft te houden. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Deze regels hebben we verwoord in een aantal documenten:

Huisregels

Daar er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten en fysiotherapeuten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • De praktijkhouders behouden zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit het pand.
 • Omdat in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn. Ter Harmsel is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen die in de wachtruimte zijn achtergelaten.
 • Ter Harmsel is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • In het hele gebouw is het verboden te roken.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Cliënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen. Ook dient men een T-shirt met lange/korte broek te dragen.
 • Cliënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen i.v.m. de hygiëne. Bij gebruik van de trainingsapparatuur dient men een handdoek over het zitvlak te leggen. Na gebruik van het apparaat dient het schoon achter gelaten te worden.
 • In verband met de fysieke belasting die in de trainingsruimtes gesteld kan worden, dient de cliënt zorg te dragen voor een normaal voedingspatroon.
 • Het gebruik van kauwgom in de trainingsruimtes is verboden.
 • Ter Harmsel  aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen U als cliënt en de fysiotherapeut/manueel therapeut die werkt voor Ter Harmsel.

Voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst wordt u geattendeerd op deze betalingsvoorwaarden:

 • De factuur dient door de cliënt betaald te worden en daarna te worden verhaald bij de verzekering.
 • Indien de cliënt niet op een gemaakte afspraak verschijnt, zal deze afspraak wel voor 100% in rekening worden gebracht.
 • De factuur van fysiotherapeut dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan krijgt de client na een maand een 1e Deze is nog zonder kosten. Wanneer betaling daarna nog steeds uit blijft  volgt na 2 maand de tweede aanmaning vermeerderd met 5 euro administratiekosten.  Wanneer de nota daarna nog steeds niet wordt voldaan volgt 14 dagen later de vooraankondiging van de deurwaarder en wordt deze zaak overgedragen aan de deurwaarder.   De nota wordt in dat geval vermeerderd met de incassokosten en deurwaarderskosten.
 • Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, danwel van de acceptgiro-betalingsopdracht.
 • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt/cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.

Privacy

Privacy reglement

Gebruik van persoonsgegevens

Ter Harmstel Fysiotherapie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Gegevens kunnen worden verzameld tijdens het verlenen van onze diensten. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn of worden verzameld.

De doeleinden voor het verzamelen en verwerken zijn de volgende:

 1. Gebruik van ons contactformulier op deze website.
 2. Gebruik in het kader van de te verlenen producten en/of diensten.
 3. Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van de producten en diensten
 4. Het leveren van behandeling Fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden;
 5. Het kunnen controleren en identificeren van de patiënt/cliënt in de praktijk (legitimatieplicht);
 6. U of uw huisarts te kunnen contacten indien dit nodig is (alleen na uw toestemming);
 7. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 8. Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan;
 9. U te bellen indien nodig, bijvoorbeeld afspraak maken of verzetten;
 10. Wij verwerken persoonsgegevens indien dit wettelijk verplicht is zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze communicatie met uw zorgverzekering.

Er wordt gebruik gemaakt van een toestemmingsverklaring. De verleende toestemming kan evenals de verstrekking worden ingetrokken. Op het moment van intrekking van uw toestemming zijn wij wettelijke verplicht de dienstverlening te staken.

Verwerking van de gegevens

Algemene persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Gebruiker heeft toestemming verleend door het invullen van zijn/haar gegevens;
 2. De verwerking is noodzakelijk voor verlening van de dienstverlening;
 3. De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
 4. U hebt recht op duidelijke informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We zullen steeds transparant met u communiceren over welke informatie we verzamelen, wat we ermee doen, met wie we informatie delen en met wie u contact op kunt nemen indien u zich zorgen maakt;

De verwerking van gegevens geschiedt door de medewerkers van Ter Harmstel Fysiotherapie .

Type persoonsgegevens

Ter Harmstel Fysiotherapie werkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

– Voor- en achternaam;

– Voorletters;

– BSN;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Adresgegevens;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Huisarts;

– Polisnummer zorgverzekering;

– Evt. aanvullende verzekering en legitimatiegegevens;

– Gegevens van belang voor de behandeling Fysiotherapie.

Informatiebeveiliging

Ter Harmstel Fysiotherapie heeft meerdere maatregelen genomen om zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens te garanderen.

Medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens en hebben daarnaast een verplichting in de arbeidsovereenkomst om correct met persoonsgegevens en datalekken om te gaan. Alleen medewerkers, voor wie de inzage in de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot de gegevensbestanden. Deze bestanden zijn voorzien van een adequaat wachtwoord. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is doch minimaal gedurende de wettelijke bewaarplicht. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen de gegevens direct worden vernietigd of worden teruggegeven, te uwer keuze en op uw kosten.

Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan brengen wij u onverwijld hiervan op de hoogte.

 

Cookies

Ter Harmstel Fysiotherapie gebruikt geen cookies om uw internetgedrag te herleiden. Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens dan ook niet aan derden.

Bewaren persoonsgegevens

Ter Harmstel Fysiotherapie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen 15 jaar. Na deze termijn kunnen de medische gegevens worden vernietigd.

 

Delen met anderen

Ter Harmstel Fysiotherapie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij met u afspreken.

 

Rechten voor de gebruiker

U heeft als gebruiker recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een gebruiker kan daarnaast verzoeken om verwijdering, correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Voorts heeft u als gebruiker recht op dataportabiliteit en het recht om in verzet te gaan als u niet langer wenst dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Ter Harmstel Fysiotherapie doet haar uiterste best om dit reglement naar behoren uit te oefenen. Indien u toch vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij het Ter Harmstel Fysiotherapie.

De privacy officer of de Functionaris Persoonsgegevens bij Ter Harmstel Fysiotherapie is: mw. G. Stegeman

U kunt daarnaast een beroep doen op de Autoriteit Persoonsgegevens indien zich een geschil over het uitoefenen van bovenstaande rechten voordoet.

Ter Harmstel Fysiotherapie B.V.

Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling
Bij fysiotherapie Ter Harmsel proberen we u zo goed en deskundig mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Niet alleen voor u zelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van onze zorg.

Hoe kan ik een klacht indienen?
Wanneer u een klacht heeft bespreekt u dit in eerste instantie met uw behandelend fysiotherapeut. U kan ook contact op nemen met de praktijkeigenaar. Er zal dan een gesprek met u worden aangegaan. We streven ernaar om dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Voor ons is het belangrijk dat we de klacht goed helder krijgen en samen met u tot een oplossing komen naar ieders tevredenheid. Wellicht is er nog een tweede gesprek nodig. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen.

Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • Ter Harmsel neemt deel aan de klachtenregeling van het KNGF. De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
 • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661 nbehandeling.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. Het lidmaatschap gaat in op de met deelnemer afgesproken datum.

• Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor een maand, welke ingaat op de 1e of 15e van de maand vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘ startdatum’. Na het verstrijken van de maand wordt het lidmaatschap automatisch met een maand verlengd.
• Het inschrijfformulier dient voor aanvang van de training ingeleverd te worden bij de administratie van de praktijk of via de mail info@fysioterharmsel.nl.
• Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
• Wanneer het meer dan 3 maand geleden is dat u onder behandeling bent geweest wordt er eerst een afspraak gemaakt met de therapeut die u destijds behandeld heeft. Samen met hem/haar wordt de actuele stand van zaken bekeken en een trainingsplan gemaakt.
• De inschrijfkosten bedragen € 15,- en de intake kosten 1 behandeling. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan bedragen de kosten voor de intake € 51,00.
• De kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij een zorgverzekeraar.
• Alle bedragen worden aan het eind van de maand geïncasseerd en zijn verschuldigd en opeisbaar door Ter Harmsel Fysiotherapie.
• Betalingen dienen te geschieden door middel van automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. Voor betaling via factuur hanteren wij een toeslag van €5,- .
• Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 31 kalenderdagen zijn voldaan wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
• Indien de deelnemer na nogmaals een periode van 31 dagen nog steeds in gebreke is gebleven wordt de vordering uit handen gegeven.
• Alle kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de deelnemer.
• Vanaf de datum dat het lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid te worden voldaan. Het lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Ter Harmsel Fysiotherapie tot het moment dat zijn vervallen schuld is
voldaan.
• Contributie wordt nooit gerestitueerd.
• In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ter Harmsel Fysiotherapie het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Een bewijs van een medicus is hierbij een eis.
Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij Ter Harmsel Fysiotherapie. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd.
• Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. De klant beëindigt zijn/haar abonnement. Bij terugkeer zal er een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten van 51,00 euro.
• Ter Harmsel Fysiotherapie is bevoegd om de abonnementsprijs aan te passen.
• Alle prijzen zijn incl. BTW. Ter Harmsel Fysiotherapie is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
• Ziekmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail info@fysioterharmsel.nl doorgegeven worden.
• Overige afmeldingen moeten zo spoedig mogelijk via de mail info@fysioterharmsel.nl doorgegeven worden, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les.
• Inhalen van gemiste lessen is alleen mogelijk na afmelding, in overleg met uw trainer en op basis van beschikbaarheid in dezelfde week. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.
• Het missen van lessen om welke reden dan ook zijn volledig voor rekening van de deelnemer.
• Beëindiging van het lidmaatschap dient u schriftelijk en ondertekend te doen middels een uitschrijfformulier (op te vragen bij de praktijk). Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per mail worden door Ter Harmsel Fysiotherapie niet geaccepteerd.
• U heeft bij een abonnement een opzegtermijn van 1 betalende maand voor het verstrijken van de contractperiode en dient voor de 1e van de maand bij ons binnen te zijn.
• Ter Harmsel Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om de groepsfaciliteiten aan te passen.
• Ter Harmsel Fysiotherapie behoudt zich het recht voor om openings-, sluitings- en lestijden en lidmaatschapsgelden te wijzigen zonder dat hieraan door het lid enig recht kan worden ontleend. Deze aanpassingen geven geen recht op restitutie.
• Op officiële en erkende Feestdagen is Ter Harmsel Fysiotherapie gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en of het aanbod aan te passen. De gemiste lessen op feestdagen kunnen niet ingehaald worden. Er wordt geen restitutie verleend voor gemiste lessen.
• Gedurende de maanden juli / augustus is een zomerrooster van kracht.
• Het gebruik maken van de faciliteiten en het volgen van de groepslessen is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
• Ter Harmsel Fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, diefstal, of verlies van eigendommen van de deelnemer.
• Ter Harmsel Fysiotherapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer van welke aard dan ook.
• De deelnemer zal Ter Harmsel fysiotherapie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
• Schade, toegebracht door het Lid, aan de inventaris c.q. het gebouw van Ter Harmsel Fysiotherapie is verhaalbaar op het Lid op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid.
• Het deelnemen aan een medisch trainingsprogramma van Ter Harmsel fysiotherapie is geheel op eigen risico van de deelnemer.
• Ter Harmsel Fysiotherapie is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Ter Harmsel Fysiotherapie zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij/ zij het lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ter Harmsel Fysiotherapie te zijn ontvangen.
• De Algemene Voorwaarden van Ter Harmsel Fysiotherapie staan op de website en zijn bij het secretariaat op te vragen.
• De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels en hiernaar te handelen.
• De persoonsgegevens worden verwerkt volgens de wet bescherming persoonsgegevens.
• Op deze voorwaarden en alle door of met Ter Harmsel Fysiotherapie is aansluitend Nederlands recht van toepassing.
• In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, bepaalt de directie van Ter Harmsel Fysiotherapie.
• Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden, de algemene voorwaarden en huisregels van Ter Harmsel Fysiotherapie te accepteren.
Ontbinding lidmaatschap
Ter Harmsel Fysiotherapie mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling;
a. Als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
b. Als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of storneert;
c. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
d. Indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd;
e. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle van de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.